Polityka prywatności Stowarzyszenia Kulturalna Pocztówka

Niniejsza Polityka dotyczy gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkowników, a także wykorzystywania plików „Cookies” na stronie Stowarzyszenie Kulturalna Pocztówka („Strona”). W Polityce Prywatności został określony zakres i cel przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe Administratora.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Policzna 40, 17-250 Kleszczele. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Policzna 40, 17-250 Kleszczele lub drogą e-mailową pod adresem: media@pocztowka.eu.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których Stowarzyszenie Kulturalna Pocztówka występuje jako Administrator:

Kontakt
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe, które podałaś/eś kontaktując się z nami (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które podałaś/eś w treści wiadomości). Podanie tych danych osobowych jest konieczne, aby móc nawiązać kontakt.
Wykorzystujemy ww. dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie zapytanie. Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes, polegający na zapewnieniu kontaktu – art. 6 ust.1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 5 lat, a następnie niezbędność danych zostanie poddana weryfikacji i ewentualnemu usunięciu.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Kontakty służbowe
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, kontrahentów. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Faktury
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wystawienia faktury oraz przyjęcia płatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.
Dane nie pochodzą od stron trzecich.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Prowadzenie fanpage’y na portalach społecznościowych
Wykorzystujemy Twoje dane osobowe zbierane w związku z odwiedzinami utworzonych przez nas naszych fanpage’y na portalach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) i aktywnością podejmowaną na forum tych fanpage’y, w tym informacje o obserwowaniu i polubieniu fanpage’a, zamieszczeniu postów, zamieszczeniu komentarzy pod publikowanymi na fan page’u treściami, reakcjach na publikowane na fan page’u treści oraz o dzieleniu się z innymi użytkownikami publikowanymi na fan page’u treściami itp.). Informacje te, zgodnie ze specyfiką działania portali społecznościowych, są jawne dla wszystkich lub niektórych pozostałych użytkowników tych portali. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu opracowania atrakcyjnych treści oraz ich udostępnienia użytkownikom portali społecznościach.
Działamy w oparciu o niezbędność wykorzystania danych do wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Przyciski portali społecznościowych
Zamieszczając na naszej stronie internetowej przyciski portali społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) dajemy operatorom tych portali sposobność do zbierania danych osobowych użytkowników naszych stron i ich dalszego przetwarzania w określonych przez tych operatorów celach. Czynimy to w dwojaki sposób:
• Po pierwsze, odsyłamy Cię za pomocą przycisku na stronę internetową odpowiedniego portalu społecznościowego, na której możesz polubić lub obserwować nasz fanpage, jak również polecić go swoim znajomym; Twoja aktywność na portalach społecznościowych jest śledzona przez operatorów tych portali, a zabrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to jedynie użytkowników naszych stron będących subskrybentami usług portali społecznościowych;
• Po drugie, umożliwiamy operatorom portali społecznościowych umieszczenie na Twoim urządzeniu plików cookies, dzięki którym mogą śledzić Twoją aktywność na różnych stronach internetowych; zebrane w ten sposób dane są przez nich wykorzystywane m.in. do celów marketingu behawioralnego; dotyczy to wszystkich użytkowników naszych stron bez względu na to, czy są subskrybentami usług portali społecznościowych; Celem zamieszczenia przez nas na stronach internetowych przycisków portali społecznościowych jest zwiększenie atrakcyjności tych stron.
Działamy w oparciu o nasz uzasadniony interes (podstawa prawna wykorzystania danych przewidziana w art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promocji i popularyzacji działalności Administratora.
W związku z realizacją opisanych powyżej celów nie przechowujemy danych o charakterze osobowym. Takie dane mogą jednak przechowywać – ze względu na określone przez siebie samodzielnie cele – operatorzy portali społecznościowych. Pozostaje to jednak poza jakimikolwiek naszymi uzgodnieniami z tymi operatorami.

 

Projekt „Następny krok – Sztuka bliżej Natury/ Next step–Art close to the Nature”

Stowarzyszenie Kulturalna Pocztówka na zlecenie Skarbu Państwa – Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizuje projekt „Następny krok–Sztuka bliżej Natury/ Next step – Art close to the Nature”. W ramach projektu Stowarzyszenie zawarło umowę partnerską z podmiotem mającym siedzibę w Norwegii oraz z Fundacją – Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy.
W zakresie prowadzonych działań w ramach projektu Administratorem danych osobowych jest Skarb Państwa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z siedzibą: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: df@kultura.gov.pl. Skarb Państwa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem mailowym IOD@kultura.gov.pl.

Poniżej przedstawiamy obszary, w których Skarb Państwa – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego występuje jako Administrator, w związku z realizacją projektu:

Kontakty służbowe
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych. Działamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, kontrahentów, klientów. Dane osobowe będą przetwarzane bezterminowo.
Administrator nie przekazuje danych do państw trzecich.
Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pliki Cookies

Strona hajnowkacentralna.eu została zbudowana przy pomocy motywu Divi.
Divi tworzy listę niezbędnych plików cookie, aby zapewnić, że działa zgodnie z przeznaczeniem. Jednak żaden z tych plików cookie nie przechowuje żadnych wrażliwych danych odwiedzających, takich jak:
• adres IP odwiedzającego
• Lokalizacja odwiedzających
• Dane osobowe odwiedzających
itd.

Podmioty, którym ujawniamy Twoje dane osobowe

Nasza strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza Polityka dotyczy tylko strony internetowej prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalna Pocztówka.

Ujawniamy Twoje dane osobowe: Hardanger Folkehogskole, Fundacja – Zachodniopomorski Uniwersystet Ludowy,, A3teatr, ZOOM Video Communications, Witkac sp. z o.o., , Facebook, Instagram, YouTube.
Ponadto dane osobowe mogą zostać ujawnione organom publicznym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom z nami współpracującym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

W związku z wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz domagać się od nas:
• dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są wykorzystywane, uzyskania kopii swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji związanych z wykorzystaniem tych danych (art. 15 RODO),
• kopii swoich danych osobowych, których sam nam dostarczyłeś/dostarczyłaś, i przekazania tej kopii bądź Tobie samemu/samej, bądź wskazanemu przez Ciebie pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie (art. 20 RODO),
• sprostowania swoich danych osobowych, gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
• usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych (art. 17 RODO), jeżeli odpadł celu lub podstawa prawna wykorzystywania tych danych, np. wobec cofnięcia zgody lub zgłoszenia zasadnego sprzeciwu albo jeżeli dane osobowe były wykorzystywane niezgodnie z prawem,
• ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) na czas niezbędny do rozstrzygnięcia o zasadności żądania usunięcia lub sprostowania tych danych albo do rozstrzygnięcia o zasadności zgłoszonego przez Ciebie sprzeciwu lub na czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez Ciebie roszczeń;
Możesz wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 21 RODO). Na skutek wniesionego sprzeciwu rozważymy, czy z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją Twoje prawa i wolności mają pierwszeństwo przed względami ochrony poufności przetwarzanych przez nas danych osobowych.
Możesz w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych (art. 7 RODO). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich wykorzystywania na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Masz prawo do wniesienia skargi w związku z wykorzystywaniem Twoich danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Skargę możesz wnieść w formie elektronicznej, w formie pisemnej albo ustnie do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu.

Zmiany w Polityce Prywatności

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszych stronach, a w przypadku istotnych zmian poinformujemy Cię bezpośrednio na wskazany adres e-mail.

 

Skip to content